ŞİRKET KURULUŞU ve TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

Şirket Kuruluşu ve Ticaret Sicil İşlemleri kapsamında müşterilerimize aşağıda
belirtilen konularda destek olmaktayız:

Şirket Kuruluşu ve Ticaret Sicil İşlemleri kapsamında müşterilerimize aşağıda
belirtilen konularda destek olmaktayız:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) gereği şirket kurmak isteyen gerçek ve
tüzel kişiler için Şirket kuruluş işlemlerinin yapılması,

 • Gerçek Kişi Ticari İşletmesi,
 • Limited Şirketler,
 • Anonim Şirketler,
 • Kooperatif,
 • Kollektif Şirketler,
 • Komandit Şirketler,
 • Vakıf ve Derneklere ait Ticari İşletmeler,

Nevi (Tür) Değişikliği Hizmetleri

 • Anonim Şirketin Limited Şirkete Dönüştürülmesi İşlemi,
 • Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi İşlemi,
 • Ticari İşletmelerin Limited Şirket veya Anonim Şirkete Dönüştürülmesi
  İşlemi,
 • Kollektif ve Komandit Şirket Türlerinin Anonim ve Limited Şirket
  Türlerine Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler.

Birleşme Hizmetleri

 • Sermaye şirketlerinin; başka bir sermaye şirketiyle, kooperatifle,
  devralan şirket olmak şartıyla kollektif ve komandit şirketlerle,
 • Şahıs şirketlerinin; başka bir şahıs şirketiyle, devrolan şirket olmak
  şartıyla sermaye şirketleriyle ve kooperatiflerle,
 • Kooperatiflerin; başka bir kooperatifle, sermaye şirketiyle, devralan
  şirket olmak şartıyla şahıs şirketiyle,
 • Devrolunan olmak şartıyla bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle.

Bölünme Hizmetleri,

 • Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya
  tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye
  şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına iştirak hissesi
  verilmesi karşılığında devretmesi bölünmedir.
 • Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.
  1-) Tam Bölünme; Bir sermaye şirketi veya kooperatifin tasfiyesiz olarak
  infisah etmek suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden bütün mal varlığını,
  alacak ve borçlarını mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla
  sermaye şirketine veya kooperatife devretmesi ve karşılığında
  devredilen sermaye şirketinin veya kooperatifin ortaklarına devralan
  sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak
  hisselerinin verilmesi şeklindeki bölünmedir.

  2-) Kısmi Bölünme; Bir sermaye şirketi veya kooperatifin bilançosunda
  yer alan gayrimenkuller ve iştirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet
  birimleri ve bunlara bağlı her türlü hak ve malların kayıtlı değerleri
  üzerinden mevcut veya yeni kurulacak bir veya daha fazla sermaye
  şirketine veya kooperatife, karşılığında devreden şirketin veya
  kooperatifin ortaklarına veya şirketin veya kooperatifin kendisine
  devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden
  iştirak hisselerinin verilmesi şeklindeki bölünmedir.

  Bölünme;
  1-) Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan tüm şirketlerde
  mevcut payları oranında şirket payları veriliyorsa oranların korunduğu
  bölünmedir.
  2-) Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan bazı veya tüm
  şirketlerde, mevcut paylarının oranına göre değişik oranda şirket payları
  veriliyorsa oranların korunmadığı bölünmedir.

 

image
Ticari Yol Haritası

Mevzuta ve Kanunlara Uygun Şirket Kuruluşu Hizmeti

image
Mali Müşavirlik Hizmeti

Şirketiniz için en uygun Mali Müşavirlik Hizmeti

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul süreçlerinin takibi ve genel kurul
sürecinin sonuçlandırılması,

 • Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi şirketler için kurula başvuruların
  yapılması ve izin yazısının alınması ve takibi,
 • Ticaret Bakanlığı’nca iznine tabi şirketler için gerekli başvuruların
  yapılması,
 • Genel Kurul toplantı tarihi ve gündemin belirlenmesi için gerekli yönetim
  kurulu kararının alınması, noterce tasdik ettirilmesi işlemleri,
 • İlanlı genel kurul olması halinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile gazete
  ilanlarının başvuru ve ilan metinlerinin oluşturulması,
 • Genel Kurula vekaleten katılacakların noterden vekaletname
  örneklerinin hazırlanması ve takibi,
 • Gerekmesi halinde Ticaret Bakanlığı temsilcisi tayini için gerekli
  evrakların hazırlanması ve takibi,
 • Şirketlerce talep edilmesi halinde Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-
  GKS)’nin kurulması ve yapılacak Genel Kurullarda destek sağlanması,
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin
  hazırlanması,
 • Genel Kurul Toplantısı yapıldıktan sonra MERSİS internet web
  portalından giriş yapılması ve Ticaret Siciline dilekçenin verilmesi tescil
  ve ilan işlemleri.

Sermaye artırım veya sermaye azaltım işlemlerinin takibi ve süreçlerinin
yönetilmesi,

Esas Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi,

Anonim Şirketlerde Temsil İç Yönergesinin hazırlanması işlemleri,

 • Anonim şirketlerde temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları 6102 Sayılı Türk
  Ticaret Kanunu’nun 371. maddesinde düzenlenmiş olup, Kanun’un 629.
  maddesinin 3. fıkrasında ise, 371. maddenin 7. fıkrasının kıyasen limited
  şirketlere de uygulanacağı ifade edilmiştir.

Adres değişikliği yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin adres
değişikliklerinin yapılması,

Merkez dışı örgüt (Şube/İrtibat Bürosu) açmak isteyen Şirketlerin başvuru
işlemlerinin gerçekleştirilmesi,Şirketlerin pay devri ve ortaklık yapısı değişiklik işlemlerinin takibi,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilgili diğer tescil işlemleri.

Kapsamında destek olmaktadır.