6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Vecdisoy Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi (“Şirket) tarafından işlenen her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek korunmaktadır. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesine istinaden veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında yapılmaktadır.

TANIMLAR
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca;

Açık rıza:
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME ŞARTLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme şartları:

(KVKK) MADDE 5 (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları:

(KVKK) MADDE 6 (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verileriniz, 

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalandırabilmemiz için işlenmektedir. 
 • Hizmet sözleşmeleri ve hizmet satın almanız halinde bu sözleşmenin düzenlenmesi ve takibi; 
 • İlgili gerçek kişi ve tüzel kişi kurumların ticari iş güvenliğinin sağlanması; 
 • Şirketimizin iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi, iş başvurusu iletmeniz halinde değerlendirmeye alınması, 
 • Şirketimizi ziyarete geldiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespit edilmesi;
 • Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle iletişim kurabilmemiz; bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, finansal işlemler ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi; 

Amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILMAKTADIR?

Kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Kişisel verilerin aktarılması 

(KVKK) MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. 

(2) Kişisel veriler; 

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, 
b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. 

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. 

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması 

(KVKK) MADDE 9- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. 

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; 

a) Yeterli korumanın bulunması, 

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. 

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine; 

a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, 
b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, 
c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini, 
ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, 
d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir. 

(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir. 

(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

 • Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi  için;
 • Şirket’in işe alım faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Şirket’in, iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEP VE AMAÇLARI

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile diğer yasal mevzuat kapsamında hissedarlarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 • Her türlü iletişim aracılığıyla müşteri adayları tarafından iletilecek öneri / dilek / şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla;
 • Müşteri adaylarına teklif oluşturma amaçlı uygulamalara erişim sağlanması amacıyla;
 • Sizinle kurulması planlanan hizmet-müşteri ilişkisini daha iyi yürütebilmek için;
 • Size sunacağımız hizmeti daha iyi yerine getirebilmek için;
 • Hukuki taleplere karşı yasal haklarımızı kullanabilmek için;

Kişisel verilerinizi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile diğer yasal mevzuatta belirtilen kurallara uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN  KVKK’nın 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

(KVKK) MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda tutulması bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  www.vecdisoysmmm.com  internet adresinde iletişim bilgilerini kullanılarak yazılı bir şekilde Şirket’in Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Ferko Signature No:175/141 P.K. 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalı veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.