Raporlama Hizmetleri

Raporlama Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız.

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM Raporu,
 • Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespiti Raporu,
 • Fert Firma (İşletmenin) Tür Değişikliğinde; özvarlık ve Sicile Tescili Zorunlu Olan Varlıkların Tespitine İlişkin SMMM Raporu,
 • Kısmi Olarak Bölünen Şirketin; Kısmi Bölünmeye Konu Mal Varlığının Tespitine ve Sermaye Azaltımına Gerek Olup Olmadığına Dair SMMM Raporu,
 • Kobi Tanımına Uygun İşletme Ölçütünün Tespitine İlişkin SMMM Raporu,
 • Şirket Birleşmelerinde; Sermayenin Ödenip Ödenmediği, Karşılıksız Kalıp Kalmadığının, Şirket Alacaklılarının Tehlikeye Düşmediğinin ve Özvarlık ve Sicile Tescili Zorunlu Olan Varlıkların tespitine İlişkin SMMM raporu,
 • Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının (Ortaklara Borçlar) Tespitine Ait SMMM Raporu,
 • Sermayenin Azaltılması ile Alacaklıların Haklarının Korunacağının Tespitine Ait SMMM Raporu,
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesinin Tespitine Dair SMMM Raporu,
 • Şirketin Faaliyetini Sürdürdüğü ve Tasfiye İşlemlerinin Başlamadığının Tespitine Ait SMMM Raporu,
 • Şirket Tür Değişikliğinde; Sermayenin Ödenip Ödenmediği, karşılıksız Kalıp Kalmadığının, özvarlık ve Sicile Tescili Zorunlu Olan Varlıkların tespitine İlişkin SMMM Raporu,
 • Tam Olarak Bölünen Şirketin Devrolan Mal Varlığının Bölümler Halinde ve Hangi Mal ve Hakların Hangi Şirketlere Verileceğinin Tespitine İlişkin SMMM Raporu

Kapsamında raporlama hizmetleri,

 • Şirketlerin faaliyetlerine ve yetkilendirmelerine ilişkin esaslar hakkında kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümleri çerçevesinde tek düzen hesap planına uygun kayıtlar üzerinden Vergi Usul Kanunu (VUK)’na uygun bilanço ve gelir tablosu ile ek mali tabloların (Satışların maliyeti tablosu, Nakit akım tablosu, Fon akım tablosu, Öz kaynaklar değişim tablosu, Kar dağıtım tablosu) hazırlanması, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü finansal tablolar ve raporların (dipnotlarıyla beraber) sunulması,
 • Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na gönderilmesi kapsamında Finansal Durum Tablosu, Kar Zarar Tablosu, Özkaynak Değişim ile Nakit Akış Tablolarına ait KAP şablonlarının doldurulması ve diğer Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) şablonlarının hazırlanması ve müşteri onayına sunulması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No:34)” uyarınca düzenlenmesi gereken Sermaye Yeterliliği Tabloları’nın hazırlanması, aynı tebliğ uyarınca altışar aylık dönemler itibarıyla düzenlenmesi gereken Sermaye Yeterliliği Bağımsız Denetim Ek Tablolarının hazırlanması ve kurumun anlaşmalı olduğu ilgili bağımsız denetim kuruluşunun onayına sunulması,
 • Şirketin genel bütçesinin hazırlanarak bütçe-gerçekleşme analizlerinin düzenli periyotlar halinde müşteriye sunulması,
 • Müşterinin talebi doğrultusunda istediği veya müşterinin vereceği raporlama formatına uygun raporların oluşturulması ve müşteriye sunulması,
 • Resmî ve/veya Özel kurumlara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının ve diğer raporların hazırlanarak müşteri onayı alındıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi.

Kapsamında destek olmaktadır.